Privacy

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en van de door het bedrijf aangewezen Functionaris Gegevensbescherming     

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke:

F. Ad. Müller Söhne NED. BV
Hoofdkantoor: Bussum
Telefoon: 035 6 95 03 84 of +49 611 50 56029 63
Fax: +49 611 50 56 29 64

E-Mail: nl@muellersoehne.com

 

 1. Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik daarvan

      2.a) Bij het bezoeken van de website

Wanneer u onze website https://www.muellersoehne.com/oproept, wordt er via de browser die actief is op uw apparaat automatisch informatie verzonden naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogeheten logbestand. De volgende informatie wordt daarbij zonder enige actie van uw kant verzameld en opgeslagen totdat alles weer automatisch wordt gewist:

 • het IP-adres van de verzoekende computer,
 • datum en tijdstip van de toegang,
 • naam en URL van het oproepen bestand,
 • via welke website er toegang is gezocht (referrer-URL),
 • de browser en eventueel het besturingssysteem van uw pc, evenals de naam van uw toegangsprovider.

Bovenstaande gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om een storingsvrij bezoek aan de website te waarborgen,
 • om te waarborgen dat onze website gemakkelijk is te bezoeken,
 • voor het evalueren van de bedrijfszekerheid en stabiliteit van het systeem, alsook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. Ons legitiem belang volgt uit bovenstaande lijst met doeleinden voor het verzamelen van de gegevens. In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om daaruit gevolgtrekkingen te maken ten aanzien van uw persoon.

Daarnaast maken wij bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Een nadere toelichting daarop is te vinden onder punt 4 van deze privacyverklaring.

        2.b) Bij gebruik van ons contactformulier

Voor aanvragen van diverse aard bieden wij u de mogelijkheid contact met ons op te nemen over de formulieren die bij ons op de website gereed staan. Daarbij is het opgeven van een naam en het telefoonnummer vereist, en deels ook het opgeven van het adres, geboortedatum en uw e-mailadres, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en we het antwoord kunnen geven aan de juiste persoon. Verdere informatie kan worden verstrekt op vrijwillige basis.

Verwerking van gegevens met het doel contact met ons op te nemen gebeurt in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG op basis van uw vrijwillige toestemming.

De door ons verzamelde persoonsgegevens die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het contactformulier, worden na afhandeling van de door u ingediende vraag automatisch gewist.

       2.c) Bij gebruik van ons contactadres via e-mail

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die per e-mail waren verzonden. In die situatie vindt er geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de conversatie af te handelen.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden doorgegeven is Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan fungeert als aanvullende rechtsgrond voor de verwerking Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG. In het geval dat er per e-mail contact is gezocht, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om hetgeen met het verzamelen ervan werd beoogd te bereiken, dus zodra de conversatie is geëindigd en de desbetreffende kwestie volledig is afgehandeld.

 1. Doorgeven van gegevens

Van doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder genoemd, zal geen sprake zijn.

Uw persoonsgegevens geven wij alleen door aan derden, indien:

 • u conform Art. 6, lid 1, sub a, van de AVG daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • het doorgeven conform Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG noodzakelijk is om onze legitieme belangen veilig te stellen en er geen aanleiding is om te veronderstellen dat u een overwegend en gewettigd belang zou kunnen hebben aan het niet doorgeven van uw gegevens,
 • voor het geval dat voor het doorgeven conform Art. 6, lid 1, sub c, van de AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
 • dit wettelijk geoorloofd en conform Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG is om contractuele banden met u aan te kunnen gaan.
 1. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser bij het bezoeken van onze website automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw apparaat (o.m. laptop, tablet, smartphone). Cookies beschadigen uw apparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die specifiek is voor het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk uw identiteit kunnen achterhalen.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo maken wij gebruik van zogeheten sessie-cookies, om te zien welke pagina's van onze website u precies hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van onze site automatisch verwijderd.

Daarnaast maken wij voor het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Wanneer u bij een volgend bezoek aan onze website wederom gebruik wilt maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons al eerder bezocht en wat u daarbij had ingevoerd en ingesteld, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

De door de cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk met het oog op de hierboven genoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden conform Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u een melding krijgt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 1. Het gebruik van YouTube

Voor de integratie van video's maken wij onder meer gebruik van YouTube. YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, met als hoofdvestiging 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube is vertegenwoordigd door Google Inc. gevestigd op het adres 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Op sommige van onze webpagina's maken wij gebruik van plug-ins van YouTube. Als u een van de pagina's van onze website die zijn voorzien van een dergelijke plug-in opent, wordt er een verbinding gemaakt met de Facebook-servers en wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt dan aan de Facebook-server meegedeeld welke van onze webpagina's u bezocht hebt. Daarnaast kan er nadere informatie aan YouTube of Google worden overgedragen aangaande het gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres. Wanneer u op dat moment bent ingelogd bij YouTube, dan zal YouTube deze informatie toevoegen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld door te klikken op de startknop van een video, wordt ook deze informatie aan uw account toegevoegd. Dit toevoegen kunt u verhinderen door u, voordat u gebruik maakt van onze website via uw YouTube-account en andere gebruikersaccounts van het bedrijf van YouTube LLC en Google Inc., af te melden en de bijbehorende cookies van deze bedrijven te verwijderen.

Wij hebben geen invloed op de reikwijdte van de op deze wijze door Google verzamelde gegevens. Op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube hebben wij evenmin invloed, zodat wij daar ook geen aansprakelijkheid voor kunnen aanvaarden.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube (Google), alsook uw desbetreffende rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van Google(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door YouTube op de eerder beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

 1. Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps voor het weergeven van interactieve kaarten en het samenstellen van routebeschrijvingen. Google Maps is een kaartenservice van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA. Door het gebruik van Google Maps kan er informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres en het in het kader van de functie routeplanner ingevoerde (start-)adres worden verzonden naar Google in de VS. Als u een pagina van onze website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de kaart wordt door Google direct aan de browser van de gebruiker verzonden en door deze in de website geïntegreerd. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte van de op deze wijze door Google verzamelde gegevens. Voor zover ons bekend is, gaat het in elk geval om de volgende gegevens:

 • datum en tijdstip van uw bezoek aan de desbetreffende website,
 • internetadres of de URL van de opgevraagde webpagina,
 • IP-adres, het bij het plannen van een route ingevoerde (start-)adres.

Op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google hebben wij geen invloed, zodat wij daar ook geen aansprakelijkheid voor kunnen aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google via onze aanwezigheid op internet gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u in de instellingen van uw browser JavaScript uitschakelen. In dat geval zult u echter geen gebruik kunnen maken van de kaartweergave.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsook uw desbetreffende rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van Google(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google Maps routeplanner op de eerder beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

 1. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om:

 • om conform Art. 15 van de AVG inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u aandringen op informatie inzake de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie inzage in uw gegevens werd of wordt verschaft, de geplande duur van de opslag, het bestaan van het recht op rectificatie, het laten wissen of inperken van de verwerking of daar verzet tegen aantekenen, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze gegevens niet van ons afkomstig zijn, en verder met betrekking tot de vraag of gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming inclusief Profiling en, indien nodig, inhoudelijke informatie met betrekking tot de details daarvan;
 • om conform Art. 16 van de AVG onverwijld rectificatie te verzoeken van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • om conform Art. 17 van de AVG te verzoeken om verwijdering van door ons opgeslagen persoonsgegevens van u, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen aan te wenden, uit te oefenen of zich daartegen te verweren;
 • om conform Art. 18 van de AVG de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is, u daarbij echter het wissen van de gegevens afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, terwijl u ze nodig hebt om rechtsvorderingen aan te wenden, uit te oefenen of zich daartegen te kunnen verweren of indien u overeenkomstig art. 21 van de AVG bezwaar tegen de verwerking hebt aangetekend;
 • om conform Art. 20 van de AVG de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en normaal door een machine leesbaar formaat te ontvangen of dringend te verzoeken deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke;
 • om conform Art. 7, lid 3, van de AVG de door u eenmaal aan ons verstrekte toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die berust op deze toestemming, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • om conform Art. 77 van de AVG een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthouder in de plaats waar u uw vaste woon- of werkadres hebt of met het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

 1. Bezwaarrecht

Als uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen conform Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG worden verwerkt, hebt u conform Art. 21 van de AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits daarvoor gronden zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie, of wanneer het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat wij toepassen zonder een bepaalde situatie te specificeren.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van herroeping of uw recht van bezwaar, hoeft u alleen een e-mail te sturen naar nl@muellersoehne.com

 1. Beveiliging van gegevens

Bij uw bezoek aan onze website maken wij gebruik van de gangbare SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste niveau van encryptie dat door uw Browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dat een encryptie van 256 bits. Als uw browser versleuteling met 256-bits niet ondersteunt, grijpen wij terug op de 128-bits v3 technologie. Of een bepaalde pagina van onze website versleuteld is, kunt u zelf zien aan de afbeelding van de sleutel in gesloten toestand, of van het slotje, in de onderste statusbalk van uw browser.

Voor het overige nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, tegen vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

 1. De actualiteit van en wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is thans geldend en conform de stand van mei 2018.

Doordat evenwel onze website en de aanbiedingen die daarop worden gedaan een verdere ontwikkeling doormaakt resp. doormaken, dan wel vanwege wijzigingen aan wettelijke of bestuursrechtelijke verordeningen, kan het op enig moment noodzakelijk worden om een en ander aan deze privacyverklaring te wijzigen. De alsdan actuele privacyverklaring kan te allen tijde door u op de website worden opgeroepen en uitgeprint.